Statut ZUK Odolanów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/122/04

Rady Gminy i Miasta w Odolanowie

z dnia 29 listopada 2004r

 STATUT 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W ODOLANOWIE

 

 

§ 1

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie jest zakładem utworzonym Zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy w Odolanowie Nr 5/88 z dnia 30.06.1988 roku i działa na podstawie następujących przepisów:

 •          ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2001        Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/
 •          ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę                  o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 32, poz. 191/
 •          ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych           /Dz. U. Nr 142, poz. 1593/
 •          ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 tekst jednolity /Dz. U. z 2003 Nr 15 poz.148 ze zmianami/
 •          Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń    i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych /Dz. U. Nr 122, poz. 1333 z 2000r./

§ 2

Zakład działa w strukturze organizacyjnej Gminy i Miasta Odolanów jako zakład budżetowy nie posiadający osobowości prawnej.

§ 3

Siedziba zakładu mieści się w Odolanowie przy ul. Bartosza 7.

§ 4

Zwierzchnikiem służbowym Kierownika i Głównego Księgowego Zakładu Usług Komunalnych jest Burmistrz Gminy i Miasta.

§ 5

Przedmiotem działania Zakładu jest stałe, sprawne zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez świadczenie usług komunalnych i inna działalność publiczno- gospodarcza na rzecz mieszkańców gminy i miasta w zakresie:

 •          zaopatrzenia w wodę pitną miasta i gminy
 •          odbioru ścieków
 •          wywóz nieczystości płynnych i stałych
 •          utrzymanie czystości w mieście
 •          odśnieżanie w okresie zimowym
 •          administrowanie zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi w zasobach
 •          usługi transportowe
 •          obsługa wysypiska śmieci
 •          prowadzenie targowiska miejskiego

§ 6

Zakład może podjąć inną działalność niż wymienioną w § 5 w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, jeżeli nie spowoduje to zaniedbań lub znacznego ograniczenia działalności o której mowa w §5.

§ 7

 1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta.
 2. Kierownik wykonuje swoje funkcje przy pomocy wyspecjalizowanej kadry pracowniczej oraz Głównego księgowego,
 3. Główny księgowy jest zatrudniony przez Kierownika ZUK na podstawie umowy o pracę, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem.
 4. Pracownicy ZUK działają na podstawie zakresów czynności określonych dla każdego stanowiska pracy przez kierownika ZUK i ponoszą odpowiedzialność za swoją działalność.

§ 8

 1. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 9

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
 2. Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje samodzielne w Zakładzie określa regulamin organizacyjny.

§ 10

Zasady organizacji i działalności kontroli wewnętrznej Zakładu określa regulamin kontroli uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy i Miasta.

§ 11

Zakład zarządza wydzielonym mieniem komunalnym stanowiącym własność samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ograniczeń wynikających           z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 12

Zakład występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

§ 13

 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie opracowanego budżetu i planu techniczno-ekonomicznego.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz jednostek gospodarczych w dziedzinie objętej działalnością Zakładu.
 3. Zakład prowadzi działalność na zasadzie racjonalnego gospodarowania, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego.
 4. Zakład w uzasadnionych przypadkach może korzystać z dotacji celowych z budżetu gminy i miasta.
 5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych dla zakładów budżetowych i przepisów szczegółowych.

 § 14

Burmistrz Gminy i Miasta dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika.

§ 15

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie uchwały Rady Gminy    i Miasta.

§ 16

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2005r.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Czwartek
24 czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Danuta, Dan, Danisz, Emilia, Jan, Wilhelm
Do końca roku zostało
191 dni

Jeśli  zauważyłeś jakies podejrzane wycieki wody (awarie)

Zadzwoń 605 413 415